Föräldraråd

Föräldraråd Sofia skola den 7 mars 2017.  

Minnesanteckningar

 

Rektor gick igenom nuläget och sådant som är på gång på skolan.

Föräldrarådet tog upp utvecklingssamtalen, stadieövergångar, synpunkter på organisationen med ämneslärare och förflyttningar mellan ämnen på lågstadiet, skolans ordningsregler, kommunikationsverktyg mellan skola och hem,

 

Antagning av elever till nästa läsår:

Skolan har väldigt många sökande elever till skolan och har därför beslutat att ta in ytterligare en klass i årskurs 7 för att kunna möta behovet. Trots detta står flera besvikna elever utan plats i Sofia skola. I förskoleklass tar skolan in tre klasser. Även här är det väldigt många sökande och skolan kan tyvärr inte tillmötesgå alla som sökt skolplats för sitt barn i Sofia skola.

 

Trygghet och studiero

Skolan har tidigare informerat om att det behövs satsningar när det gäller trygghet, men särskilt studieron om man ska se till den årliga elevenkät som görs i Stockholms stad. Skolan har vidtagit olika åtgärder. För att kunna följa hur väl olika insatser slår, så har skolan en egen enkät som genomförs månadsvis. Vad vi nu kan se är att studieron och tryggheten på skolan ökar.

Skolans AMT, trygghetsteam, har en central roll i skolans förebyggande och främjande arbete i syfte att komma tillrätta med kränkningsärenden, förebygga och förhindra att det sker igen. Skolan ser en god utveckling. Allt vi känner till tas tag i och vi släpper inte där vi ser att det behövs insatser.

Elever i årskurs 9 har på eget initiativ skapat en modell för hur man kan nå ut med värdegrundsarbete på skolan. Dessa elever har börjat besöka klasserna i årskurs 7 som en början och de har tagits emot väl och bidrar till det främjande och förebyggande arbetet. Även skolans kurator och högstadiets biträdande rektor har startat upp ett arbete med främjande och förebyggande insatser. På låg- och mellanstadiet samarbetar pedagoger och arbetar med värdeskapande arbete i såväl klasserna som i mindre grupperingar med gott resultat.

Vårt mål är att alla elever ska gå med lätta steg till skolan, ingen ska gå till Sofia skola med en klump i magen.

 

Undervisning

Skolan har fina elevresultat när det gäller kunskaper, men det finns flera elever som behöver såväl stöd som särskilt stöd. Stockholms stad satsar på elevhälsan där bland annat speciallärarna ingår och vi kommer att få professionsstöd till Sofia skolaför att kunna få nycklar till en bra elevhälsoprocess för alla elever i syfte att alla elever ”ska med”, alla elever ska gå ut grundskolan med god måluppfyllelse.

På högstadiet hade vi klasskonferenser vecka 3 utifrån betyg samt frånvaro. Vecka 11 och 12 genomförs checkpoints för att fånga upp de elever vilka befaras att inte nå målen.

 

Budget

Skolan redovisade ett litet överskott i bokslut 2016, pengar som skolan får fondera. Det är ett välkommet tillskott eftersom vi 2017 behövt lägga en stramare budget för att balansera intäkter och kostnader. I budget för 2017 ligger bland annat tillsättning av tjänster som en IT samordnare, en övergripande specialpedagog.  Med stöd av IT samordnaren ska vi utveckla IKT undervisningen och våra administrativa rutiner så att kommunikationen med vårdnadshavare och utomstående aktörer kan börja fungera. Hemsidan är eftersatt. Vi ska också förbereda för den nya skolplattformen som förhoppningsvis ska underlätta kommunikationen mellan skola och hem.

 

Skolans ordningsregler

Föräldrarådet har lagt ner ett stort arbete på att ge råd och synpunkter på förslag till skolans ordningsregler. Föräldrarådet efterfrågade de fastställda reglerna.

 

”Rundan”

Varje föräldrarådsrepresentant gav sina reflektioner och kom med frågor och förslag. Följande togs upp och diskuterades:

Många lärarbyten under lågstadieelevernas skoldag, även många klassrumsbyten och förflyttningar och här framfördes en önskan om förändring.

Det fanns de som också kunde se fördelar i att inte enbart ha en lärare hela tiden, fördelar också att ibland få möta andra elever än enbart de som går i klassen.

Hur gör vi med klasserna vid stadiebyten? Mötet var överens om att det är bra att en eller ett par gånger under sin skoltid få ny input och inte hålla fast vid att gå i samma klass alla nio skolåren.

På mötet framkom synpunkter på skolans utvecklingssamtal, både sådant som fungerat väl och sådant som vårdnadshavarna önskade att skolan förändrade. Skolan tar med synpunkterna i skolans årliga utvärdering.

 

Matsalen

Önskemål om annat material än dagens plasttallrikar.

 

Kommande möten:

Den 6 april 2017 kl 18.00, i skolans konferensrum

Den 16 maj 2017 kl 18.00 i skolans konferensrum

 

Minnesanteckningarna förda av

Biträdande rektor Suzanne Albrecht

Dela:
Kategorier: