Till innehåll på sidan

Föräldraråd

Föräldrarådet sammanträder två gånger per termin. Rektor informerar och anmälda frågor behandlas stadievis tillsammans med för stadiet ansvarig biträdande rektor.

Föräldrarådet på Sofia skola

Skolans föräldraråd utses vid läsårets första föräldramöte. Respektive klass utser två representanter; en ordinarie och en suppleant. Föräldrarådets tankar, idéer och synpunkter bildar tillsammans med arbetslagens och elevernas tankar utgångspunkt för att utveckla och göra en redan bra skola ännu bättre.

Under vår- och höstterminerna 2020 har föräldrarådet varit inställt på grund av rådande pandemiläge. Information har fått ersätta föräldraråden. Vi hoppas kunna starta upp föräldraråden digitalt under vårterminen 2021. 

Anteckningar från tidigare föräldraråd hittar ni på Skolplattformen under dokument.

Utdrag ur

4 kap skollagen

Forum för samråd

13 § Vid varje förskole- och skolenhet ska det finnas ett eller flera forum för samråd med barnen, eleverna och de vårdnadshavare som avses i 12 §. Där ska sådana frågor behandlas som är viktiga för enhetens verksamhet och som kan ha betydelse för barnen, eleverna och vårdnadshavarna.

Inom ramen för ett eller flera sådana forum som avses i första stycket ska barnen, eleverna och vårdnadshavarna informeras om förslag till beslut i sådana frågor som ska behandlas där och ges tillfälle att komma med synpunkter innan beslut fattas.

Kvalitetsarbetet på enhetsnivå ska genomföras under medverkan av lärare, förskollärare, övrig personal och elever. Barn i förskolan, deras vårdnadshavare och elevernas vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta i arbetet.

Dela:
Kategorier: