Till innehåll på sidan

Fritidshemmet

Sofia skolas fritidsverksamheten är integrerad i skolan och fritidspedagogerna arbetar i nära samverkan med lärarna. Vi strävar efter att samarbeta och se barnen ur ett helhetsperspektiv, utifrån en hel skoldag (fritids och skola).

Välkommen till fritidshemmet på Sofia skola!

Våra övergripande mål är:

  • att stimulera barnen till en meningsfull, rolig och lustfull fritid i en trygg miljö
  • att stödja barnen i att utveckla ett demokratiskt tänkande och solidariskt förhållningssätt
  • att, efter ålder och mognad, hjälpa barnen att utveckla sitt ansvarstagande
  • att stimulera en allsidig utveckling och stödja barnen i att prova på olika tekniker, material
    och aktiviteter

För oss innebär det att vi jobbar med att utveckla 

inlevelse                kompromissförmåga               omvärldsuppfattning     
motorik                  samarbete                               bearbetning                 
ömsesidighet        koncentration                           fantasi
empati                   ordförråd                                  trivsel
lyssnande             berättarkompetens                   ett variationsrikt språk
påhittighet             tänkande                                   turtagning
skapande             kamratskap                               föreställningsförmåga

"Genom leken kan barns mönster i sätt att tänka, lösa problem och hantera information förändras och utvecklas. De prövar och utvecklar sin fysiska, psykiska och sociala kompetens. Det är i leken barn får prova olika sociala roller och lägga grunden till sin
identitet. Det kan också handla om förmågan att kunna läsa av andra och försöka
förstå hur de tänker det vill säga att utveckla den empatiska förmågan."

                                                Ur Kvalitet i fritidshem, Skolverkets allmänna råd 2007

 

För att uppnå våra övergripande mål
arbetar vi med såväl valfri lek som med bl a

         * många slags skapande verksamhet som t ex målning, textilarbete och "pyssel

         * många olika pedagogiska material som barnen kan använda, t ex plus-plus,
           kapla, lego och olika sällskapsspel

         * många fysiska aktiviteter som t ex fotboll, bandy, basket och pingis

         * prova-på-aktiviteter i samarbete med idrottslyftet, t ex boule, handboll m m

 

Föräldrasamverkan
En kontinuerlig och öppen dialog mellan skolans personal och föräldrar är viktigt tycker vi.
Det 
ger en bra grund för att elevens hela skoldag ska bli lyckad och utvecklande.

Våra föräldrakontakter sker vid

          · Daglig kontakt vid hämtning och lämning 
          · Gemensamt utvecklingssamtal (skola och fritids)
 
          · Gemensamt föräldramöte (skola och fritids)

          · Caféer några gånger per termin
          · Veckobrev med information
          · Mail och telefonkontakt samt personliga samtal vid behov

 

Ramtider

Vi har öppet 7.00-18.00.

Morgonfritids för F-3 öppnar kl. 07.00. 

Alla elever som ska vara på morgonfritids kommer dit, hänger av sig ytterkläder, lämnar skor och väskor i korridoren utanför och går sedan in och skriver sitt namn i öppningspärmen.

Klockan 07.45 kommer en personal från varje plan och hämtar sina barn.

Årskurs 1-3
Respektive avdelning öppnar kl. 08.00.

Förskoleklasserna
Mellan kl. 07.30 och 07.45 byter förskoleklassens elever lokaler, därför rekommenderar vi lämning på morgonfritids före kl. 07.30 eller i förskoleklassernas lokaler from kl. 07.45.

Fritids på eftermiddagen sker i respektive fritids lokaler. Aktiviteter under eftermiddagen sker utifrån fritids veckoplanering som finns uppsatt på respektive plan.

Klockan 16.30 har vi fruktstund för de barn som är kvar.

Klockan 16.45 samlar vi de barn som är kvar och går till stängningsavdelningen (samma som öppningsavdelningen). Där skriver barnen upp sig i stängningspärmen. När barnen sedan blir hämtade/går hem själva så stryker de sina namn i samma pärm och säger hej då till läraren.

Stängningsavdelningen är öppen mellan kl.16.45-18.00. Då ägnar vi oss åt lugna aktiviteter som t.ex. sällskapsspel, läsning m.m.

Telefonnummer till öppning/stängningsavdelning: 508 40 421

 

Kom ihåg!

· När barnen kommer på morgonen och går hem för dagen ska de alltid meddela någon i     
  personalen samt sätta streck i närvaropärmen

· Frånvaroanmälan görs på telefon till barnets avdelning mellan 8.00-8.30

· Om någon annan än vårdnadshavaren ska hämta barnen vill vi veta detta i förväg!

· Meddela allergier och annan viktig information till berörd personal

· Barnen behöver ha klädombyten: extrakläder, regnkläder och stövlar.
   Viktigt att ni märker kläder och skor med namn!

· Om ert barn ska följa med en kompis hem ska det meddelas dagen innan.

· Se till att vi har aktuella kontaktuppgifter till er under läsårets gång.

Dela:
Kategorier: