Lilla gruppen 7-9

Sofia skolas särskilda undervisningsgrupp för elever i skolår 7-9

På Sofia skola finns en klass för elever i skolår 7-9 med behov av undervisning i ett
mindre sammanhang. Klassen vänder sig till elever med asperger- och autismdiagnoser
eller som av annan orsak har behov av en anpassad, lugn och mycket strukturerad undervisning. Varje elev har en egen arbetsplats och undervisningslokalerna, ett större
och två mindre rum ligger i en delvis avskärmad del av skolan. I gruppen finns plats för
ca 8 elever.

Målsättningen är att ge eleverna en optimal skolsituation samt att öka deras självständighet. Undervisningen utgår från elevernas individuella behov och följer en individuell utvecklingsplan som upprättas vid utvecklingssamtal minst en gång per termin. Mellan utvecklingssamtalen kan ytterligare möten för upprättande av åtgärdsprogram förekomma. Elevvårdskonferens hålls minst en gång per läsår för att säkerställa att placeringen i klassen är den bästa för eleven.

Till klassen är två pedagoger med särskild kompetens knutna på heltid. De pedagogerna ansvarar för elevernas hela skoldag, inklusive lunch och raster samt håller i alla föräldrakontakter. Dessutom är ett antal ämneslärare knutna till klassen för att tillgodose elevernas ämnesundervisning i enlighet med grundskolans läroplaner.

På skolan finns ett elevvårdsteam med skolläkare, skolsköterska, skolpsykolog och kurator som kan konsulteras.

Placering i gruppen sker efter en pedagogisk utredning och bedömning av elevens behov i
samverkan med pedagoger, elevhälsoteam och vårdnadshavare. Beslut om inskrivning tas i elevhälsomöte EHM.

Dela: