Litet förkortningslexikon

IUP, EHM, AMT, HDL, ÅP... I skolans värld vimlar det av olika förkortningar som kan vara svåra för t ex föräldrar att hålla reda på - men nu blir det enklare, för här finns ett litet förkortningslexikon!

AMT   Antimobbningsteam. AMT består i Sofia skola av rektor samt en lärare från varje arbetslag.
   
EFA Elever - Föräldrar - Arbetslag. Den modell Sofia skola använder för samverkan mellan elever, föräldrar. lärare och skolledning. 
EHM Elevhälsomöte. Ett formellt och protokollfört möte som hålls när större beslut behöver fattas kring en elev med skolproblematik av något slag. På ett elevhälsomöte deltar eleven, vårdnadshavare, rektor/biträdande rektor och personal ur elevhälsoteamet.
EHT Elevhälsoteam, d v s skolsköterska, kurator, SYV, specialpedagoger samt i vissa fall även skolpsykolog och skolläkare.
EUM Ej uppnått målen. Användes vid t ex bedömning av nationella prov.
EVK Elevvårdskonferens. Se EHM.
Beteckningen "elevvårdskonferens" finns inte kvar i den nya skollagen. Nu heter det istället elevhälsomöte.
IUP Individuell utvecklingsplan
Minst en gång varje termin ska lärare, elev och elevens vårdnadshavare ha ett utvecklingssamtal om hur elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling bäst kan stödjas.Vid utvecklingssamtalet skriver vi en individuell utvecklingsplan med information om elevens kunskapsutveckling och vilka insatser som behövs för att eleven ska nå kunskapskraven och i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för läroplanen.

Ev övriga överenskommelser mellan lärare, elev och elevens vårdnadshavare vid utvecklingssamtalet kan också dokumenteras i utvecklingsplanen.

NP 

Nationella prov. Nationella prov ges i åk 3, 6 och 9. Proven är obligatoriska för alla elever och genomförs under av skolverket specificerade tidsperioder.
Syftet med de nationella proven är i huvudsak att:

    * stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning

    * ge underlag för en analys av i vilken utsträckning kunskapskraven
      uppfylls på skolnivå, på huvudmannanivå och på nationell nivå

I åk 3 ges NP i Matematik, Svenska och Svenska som andraspråk.
I åk 6 ges NP i Engelska, Matematik samt Svenska och Svenska som andraspråk.
I åk 9 ges NP i Engelska, Matematik, Svenska och Svenska som andraspråk, ett av ämnena Biologi, Fysik eller Kemi samt ett av ämnena Samhällskunskap, Historia, Geografi eller Religion.

ÅP

Åtgärdsprogram. Om det genom uppgifter från skolans personal, en elev, elevens vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer att eleven kan ha behov av särskilda stödåtgärder, skall rektor se till att behovet utreds. Om utredningen visar att eleven behöver särskilt stöd, kan ett åtgärdsprogram utarbetas, där det framgår vilka behoven är, genom vilka åtgärder de ska tillgodoses, samt hur dessa åtgärderna skall följas upp och utvärderas.

Eleven och elevens vårdnadshavare ges möjlighet att delta när åtgärdsprogrammet  utarbetas.

HP  Handlingsplan skrivs
                   * som underlag för ett övergripande ÅP
                   * om åtgärder krävs i bara ett enda ämne

 

ÄMNESBETECKNINGAR

BD   Bild
BI   Biologi
BOF   Bild och Form, profilämne

ELV

 

 

 

 

 

 

Elevens val. "Undervisningen i elevens val ska syfta till att fördjupa och bredda elevernas kunskaper i ett eller flera ämnen." (Skollagen)

Elevens val kan hos oss innevarande läsår vara ett av profilämnena Bild och form, Matematik eller Handboll, eller - för elever som inte valt en profil - Bild, Matematik, Musik, Teknik eller Textilslöjd.

Ett s k C-språk, ett modernt språk steg 1, kan också fr o m åk 8 läsas inom ramen för Elevens val.

EN   Engelska
M2FR   Modernt språk Franska, steg 1-2. Läses fr o m åk 6.
M1FR   Modernt språk Franska, steg 1.Kan läsas som Elevens val fr o m åk 8.
FY    Fysik
GE   Geografi
HDL    Handledningstid
HI   Historia
HKK   Hem- och konsumentkunskap
IDH   Idrott och hälsa
M1IT   Modernt språk Italienska, steg 1. Kan läsas som Elevens val fr o m
åk 8.
KE   Kemi
MA   Matematik
MU   Musik
NO    Naturorienterande ämnen. Samlingsbeteckning för Biologi, Fysik och Kemi.

PR-EST 

  Praktisk-estetiska ämnen. Samlingsbeteckning för Bild, Hem- och konsumentkunskap, Idrott och hälsa, Musik, Trä-och metallslöjd samt Textilslöjd.
RE   Religionskunskap
SH   Samhällskunskap
SLTM   Trä- och metallslöjd
SLTX    Textilslöjd

SO

  Samhällsorienterande ämnen. Samlingsbeteckning för Geografi, Historia, Religionskunskap och Samhällskunskap
M2SP   Modernt språk Spanska, steg 1-2. Läses fr o m åk 6.
M1SP   Modernt språk Spanska, steg 1. Kan läsas som Elevens val fr o m åk 8.
SV    Svenska

SV-EN

 

  "Svensk/engelska". Kan väljas som språkval fr o m åk 6, för elever som behöver stöd i eller vill fördjupa sig i svenska och/eller engelska istället för att läsa Moderna språk.
TK     Teknik
M2TY    Modernt språk Tyska, steg 1-2.  Läses fr o m åk 6.
M1TY   Modernt språk Tyska, steg 1.  Kan läsas som Elevens val fr o m åk 8.

     
      
  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dela:
Kategorier: