Protokoll föräldraråd

Protkoll föräldraråd

Protokoll föräldraråd Sofia skola 20 oktober 2015

Föräldraråd 20 okt 2015

Närvarande: Hillevi 4c och 2a, Anno1a, Åsa 8a, Mia 1c, Christin 2a, Johan 4a, Klas Fc, Jerker , Camilla 1b,Johan 6b, Daniel 1b, Arvid 2a, Jakob FB, Karin 4b, Hale 4b, Karin 2b, Leif 9f och Filippa 8b

Skolledningen: Karin Ekstrand, Martin Uusijärvi, Britt-Marie Syrén

 

Sofia skolas nya rektor, Karin Ekstrand och biträdande rektor Martin Uusijärvi presenterar sig.

 

Syfte med föräldraråd: det som är skolans uppdrag är att fostra eleverna till demokratiska medborgare, se till att de får med sig normer och värden samt kunskaper. För att vi ska kunna ge dem detta behövs inflytande från elever, personal och föräldrar. På mötet lyfter vi både generella och specifika utvecklingsfrågor. Både skolledning och föräldrar kan initiera frågor på mötena. Inga enskilda elever eller personalfrågor hanteras i gruppen, det fångar skolledningen upp efter mötet eller vid ett senare tillfälle. Karin beskriver vikten av alla elevers rätt till utbildning och arbetsro. Föräldrarådet är ett råd där vi diskuterar hur vi på Sofia skola kan bli ännu bättre.

 

Aktuellt från skolledningen:

Vi diskuterar hur kallelsen till föräldrarådet ska ske, samt info om när protokollet ligger på hemsidan. Närvarande föräldrarådsrepresentanter lämnar sina mailadresser till rektor Karin Ekstrand för att kunna maila ut dagordningen. Vi funderar på hur informationen med fattade beslut och åtgärder kan förmedlas innan nästa föräldraråd.

 

Vi pratar om skojbråk som till viss del förekommer i vissa årskurser. Detta är naturligtvis helt oacceptabelt och skolan arbetar med det på olika sätt, både förebyggande och i direkta situationer, beroende på ålder. Det vi är helt enade om på skolan är att det är ett helt oacceptabelt beteende.

Diskussionen fortsätter om vikten av att föräldrar och släktingar hemma har ett värdegrundsbaserat förhållningssätt och beroende på barnets ålder inte använder ironi.

 

Skolan funderar på att gå med i Olweusprogrammet som handlar om hur vi bygger normer och värden tillsammans.

 

Återkoppling EFA

Terminens EFA-fråga handlar om hur vi jobbar ihop våra klasser och skapar ett bra klimat i skolan.

Diskussionsfrågorna:

Vad tycker du som elev skapar bra stämning i er klass?

Vilka övningar eller aktiviteter vill du ha mer av?

Vad kan man bidra med som elev, förälder och personal?

Diskussioner har förts i klassråd och elevråd innan EFA-mötet.

EFA-frågan Vi går en runda där EFA-representanterna får berätta om deras möte på respektive stadie.

F-3: I alla klasser talades det om vikten av att arbeta i lugn och ro och vilka metoder som används. Bra initiativ med planerade rastverksamheter. Föräldrar kan bidra med att lära sig namnen på eleverna och hälsa på alla, dvs vara goda exempel. Vikten av att klassföräldrar ordnar aktiviteter utanför klassen och då även i syfte att föräldrar kan lära känna varandra.

4-6: Diskussion fördes om vikten av att föra en dialog och diskussion i klassrumet och att önskemålet som eleverna hade med att få ha hörlurar på sig blir då svårt att tillgodose. Elever efterfrågar en lekfullare undervisning och mer värdegrundsarbete. Viktigt att förebygga grupperingar. Arbete med improvisationsteater.

7-9: Gemensamhetsövningar i klasserna, att föräldrar ordnar aktiviteter för eleverna utanför skolan då syftet är både att stärka elev och föräldragrupp.

 

 

Info från klassernas föräldramöten:

Lärarna får massor med beröm

Känns bra med diskussion om vad föräldrar kan bidra med. Lyfta bort så mycket administration från lärarna som möjligt. Bra med tydlighet runt läxläsning och rutiner med lektionsramarna. Skolan är bra och snabb på konflikthantering. ”Det är en dans på rosor i de yngre åldrarna”. Problematik runt att låsa in värdesaker i skåpen hos de äldre eleverna, vissa lås har inte fungerat.

Diskussion runt att få medel till klassresor. Inte bra att det går hem Sms till vårdnadshavarna när de yngre eleverna inte kommer till lektion.

 

Förslag på innehåll till nästkommande föräldraråd:

Ev dela upp föräldrarådet stadievis delar av mötet

 

Nästa möte för föräldrarådet är tisdag 1 december kl 18:00-19:30 i personalrummet.

 

Vid tangentbordet,

Britt-Marie Syrén, biträdande rektor, Sofia skola

 

 

 

 

Dela:
Kategorier: