Protokoll Föräldraråd december

Tisdagen den 1 december 2015 kl 18.00-19.30

Rektor Karin Ekstrand hälsar alla varmt välkomna!

Med på mötet från skolans sida är även Britt-Marie Syren, biträdande rektor F-3, Martin Uusijärvi, biträdande rektor 4-6 samt Karin Schuber, biträdande rektor 7-9.

Klasser som är representerade på mötet denna gång:

1A, 7A, 8B, 5A, 3C, 1B, FB, 4B, 6B, 3A.

 

Mötet inleds med att återkoppla till föregående föräldrarådsmöte där kallelser samt uppdrag för föräldrarepresentanter diskuterades. Föräldrarådsrepresentanterna önskar maillista där kallelser och dagordning skickas ut. Frågan väcks om föräldrarepresentanters email kan ligga synliga på hemsidan för övriga föräldrar att kunna ta kontakt med.

Beslut: Kallelse till föräldraråd via veckobrev samt att dagordning och tid för möte även läggs ut via skolans hemsida.

Återkoppling föregående protokoll

Värdegrund och kränkande behandling:
Skolan ska vara en tillitsfull miljö, fri från kränkningar och erbjuda goda lärmiljöer för våra elever. En bra arbetsplats både för elever och personal.

Vuxna finns tillhands för att aktivt arbeta mot kränkningar, sk skojbråk och konflikter bland eleverna. För att i högre utsträckning arbeta förebyggande för att motverka allt som har med kränkningar att göra har skolan just nu en intern diskussion om hur vi på bästa sätt kan arbeta med ett gemensamt förhållningssätt och strategier för samtlig personal F-9. I denna diskussion har skolan nu landat i att vi ser ett det sk Olweusprogrammet skulle vara ett bra stöd i vårt gemensamma uppdrag kring värdegrundsfrågor, förebyggande och förhindrande.

Beslut: Mötet stödjer skolan att gå vidare med arbetet tillsammans med Olweusprogrammet.

När upplägg är planerat kommer skolan gå ut med information till elever och föräldrar.

På frågan att dela upp föräldrarådet stadievis var mötet överens om att det finns stora vinster i att vi sitter gemensamt och diskuterar gemensamma frågor för skolan.

Beslut: vi fortsätter att sitta gemensamt F-9

Skapande skola
Förslag inkom vid föregående möte från föräldrarådet kring att bjuda in improvisationsteater till eleverna och detta kommer arbetslag 4-6 att prova som en del av Skapande skola. Under Skapande skola kommer högstadiet återigen att genomföra Kulturdagen då det var oerhört uppskattat av både elever och lärare under föregående år.

Verksamhetsfrågor
Skolan har under skolåret haft återkommande Checkpoints där vi på individ och ämnesnivå går igenom måluppfyllelse för alla elever och alla klasser på skolan. Utifrån detta arbetar vi sedan för att sätta in stödåtgärder till de elever som har olika behov av stöd för att uppnå målen.

F-3
Elevledda utvecklingssamtal, mycket träning kring detta just nu.
Pedagoger lägger ner ett stort arbete kring detta, fritidspedagogerna utifrån läroplanens sociala mål och lärarna utifrån ämnen. Checkpoint har utvecklats så att fritidspedagogerna även är med utifrån deras roll och profession. Fritidspedagogerna har även en stor del av kunskapsuppdraget, det som lärs ut mer teoretiskt i ämnena kan följas upp konkret på fritids.

Utmaningar är elever som har olika behov av särskilt stöd. Upplevs bra med Olweusprogrammet där vi delar värdegrund och är samspelta i vårt språk gentemot eleverna vad som är/inte är acceptabelt.” Så här gör vi på Sofia skola”. Det är ett mycket bra och prestigelöst samarbete mellan de vuxna på skolan i samtliga frågor som rör verksamhet och eleverna.

4-6
Arbetsro råder ute i klasserna.

Nya kollegor i arbetslaget från starten av hösten och arbetet har handlat mycket om att lära känna eleverna, kollegor och skolan i sig.
Schemat ses i nuläget över så att fritidspedagoger finns som stöd när det är övergångar mellan ämnen, aktiviteter samt raster.

Diskussion matematikundervisning och erbjudandet av stöd från skolan.
Förslag från föräldrarådet är att äldre elever deltar i läxläsningen för yngre åldrar, lite som volontärsarbete.

7-9
Mycket arbete handlar nu om återkoppling, bedömning och betyg.

Alla klasser och föräldrar har fått information om hur vi arbetar mot maktlekar och hur vi följer upp om det sker något sk skojbråk och maktlek under skoltid.

Utveckling framåt är att skapa ett Café för högstadiet där eleverna har en plats att umgås på samt köpa mellanmål.

Betyg
Stockholm stad byter skolplattformar för grundskola och gymnasieskolan. Sista veckan när betygen ska sättas stänger systemet för att digitalt sätta betygen. Betygen sätts som vanligt i slutet av terminen, men manuellt. Betyget kommer sedan hemskickat. Lärarna sätter alltså betyget men inte digitalt. Betygen blir sedan hemskickat efter jullovet.
Viktig är att antagningen till gymnasiet är framflyttat så att systemen ska fungera. Eleverna söker på julbetyget men kommer in på slutbetyget.

Diskussion och råd/frågor
Fotografering i duschen skett vid ett tillfälle tidigare i höstas på mellanstadiet.  Viktigt med vuxennärvaro i omklädningsrummen. Skolledningen följer upp händelsen och vidtar åtgärder.

Kallvatten i duscharna, duschdraperier.

Duschdraperier ska finnas i duscharna.

Beslut: skolan åtgärdar detta.

Halkskydd på trappstegen.

Detta ser vi över kontinuerligt då halkskydd ibland lossnar.

Beslut. Skolan ser över och åtgärdar detta.

Årskurs 8 våldets konsekvenser,
bra att närpolisen kommer men synpunkt från förälder att filmen var att dra det långt och att det kan ha motsatt verkan för vissa individer.

Beslut: skolan tar med sig återkopplingen.

Alla föräldrar tillönskas en fin julhelg och ett gott nytt år!
Tack för gott samarbete denna termin !

Dela: