Rektor Karin svarar på frågor om Sofia skola

Under den senaste veckan har flera tidningar publicerat artiklar om Sofia skola. Jag vill ge lite information som bakgrund till tidningsartiklarna.  

Vad är det som händer på Sofia skola?

– Det pågår en förändringsprocess på vår skola. Vi behöver förändra vår organisation och vårt arbetssätt så att eleverna ska känna sig tryggare, få bättre arbetsro och få förutsättningar för att kunna förbättra sina kunskapsresultat.

Men varför slutar så många?

– Av vår skolenhets totalt 157 medarbetare har cirka 10 procent valt att avsluta sin anställning och gå vidare till andra uppdrag. Det är inte någon anmärkningsvärd siffra. Men på lågstadiet har 7 av 10 lärare slutat, och det är väldigt många. Av lågstadiets 18 fritidspedagoger slutar 4. Orsakerna till att man väljer att avsluta sin anställning varierar. En del slutar för att de inte tycker att de förändringar vi vill genomföra är bra. Men det kan också bero på andra saker, till exempel att man fått ett jobb som ger kortare resvägar. Det kan vara en kombination av flera faktorer som gör att man väljer att sluta.

Vilka förändringar genomförs på lågstadiet?

– På lågstadiet går vi från ämnesklassrum till hemklassrum för att eleverna bland annat ska slippa förflytta sig mellan olika klassrum och få en lugnare skoldag. Vi inför också ett klasslärarsystem. Lärare som känner sig osäkra på ett visst ämne kan givetvis byta ämne med en kollega. T ex kan en som är bra på engelska byta med en som är bra på matematik. Vissa lärare har velat behålla ämnessalarna på grund av den utrustning de har. Men vi kommer att se till att utrustningen finns i alla salar så att man inte blir beroende av att undervisa i en viss sal.

Med hemklassrum kommer eleverna att möta färre lärare, och för lärarna är det lättare att ”se” och ta hand om 28 elever än 84.

En del lärare menar att det finns elever på lågstadiet som inte fått det stöd de behöver?

– Vi tar detta på största allvar. Vi har tillsatt en övergripande specialpedagog, som är förstelärare, som ska hålla särskild koll på elevhälsoprocessen för alla elever som har behov av åtgärder och se till att inget faller mellan stolarna. Specialpedagogen kommer att sammanställa kartläggningar av lågstadieelevernas behov. Uppdraget till denne är också att undersöka hur vi kan lyckas bättre med extra anpassningar innan vi låter eleverna gå ifrån klassammanhanget till specialundervisning. Elevers behov av insatser varierar över tid. Under läsåret som gått har vi haft mer insatser än tidigare i form av resurspersoner till elever där vi sett att det varit en verkningsfull åtgärd. Om det visar sig att det behövs, kommer vi att anställa ytterligare speciallärare så att de får rätt och verkningsfulla åtgärder. De elever som behöver ett särskilt stöd ska få det. Stödet kan ha varit otillräckligt på grund av att en specialpedagog har behövt rikta sig mer mot vissa elevgrupper.

– Vi behöver också ha en tydligare uppföljning kring elever som får stöd liksom för de som behöver utvecklas längre. Vi har brustit i att följa våra rutiner när det gäller att besluta om särskilt stöd. Elevhälsoteamet för nu en dialog om hur teamet bäst kan nyttjas. Här har vi hjälp av elevhälsans professionsstöd (central enhet inom utbildningsförvaltningen) sedan en tid tillbaka. Elevhälsoteamet har nu en ny skolsköterska på plats. Hon och vår nuvarande skolsköterska går omlott fram till mitten av juni för att det ska bli en så bra överlämning som möjligt. Vi har kurator på heltid jämfört med tidigare 80 procent. Vi kommer att ha skolpsykolog två dagar i veckan från och med höstterminens start. Detta är en utökning jämfört med tidigare 12 timmar per vecka.

Och förändringarna på högstadiet, vilka är de?

– Idag har högstadiet två arbetslag, det ena betydligt större än det andra. Det vi vet om arbetslag är att dialogen är viktig. Därför vill vi skapa tre mindre och jämnstora arbetslag. Nu pågår en diskussion med den biträdande rektor som är ansvarig om hur arbetslag och arbetsplatser ska utformas.

Finns det andra orsaker till varför lärare uttryckt missnöje med skolans ledning?
– Vi är en förhållandevis ny skolledning och vi behöver förbättra vår kommunikation. Det är inte roligt när det blir så här och vi inser naturligtvis att vi borde ha kommunicerat på ett djupare plan med var och en, tagit reda på hur deras behov av ledning såg ut och sett till att de kunnat utföra sitt uppdrag på bästa sätt. Det är självklart önskvärt att alla medarbetare är motiverade när vi behöver göra förändringar. Här har vi brustit och det måste vi självklart ta tag i. Men för elevernas bästa behöver vi ibland ändå  komma till beslut – även om det finns de som vill något annat.

– Det är också viktigt att förslag som diskuteras inte uppfattas som beslut. Inga beslut är fattade förrän frågan behandlats i samverkansgruppen (ett forum för samverkan mellan arbetsgivare och fackliga representanter) och beslutet protokollförts. Det är en viktig reflektion jag gör så här i efterhand som också har med kommunikationsvägar att göra. Och har man frågor ska man veta vart man kan vända sig för att få svar på sina frågor.

Men är du tillgänglig för den som har frågor?

– Vi i ledningen är på plats från åtta på morgonen. Både jag och mina biträdande rektorer har suttit i många möten kring elever och kan nog ha upplevts som otillgängliga. Och när mejlen är många kan det ha hänt att vi i ledningen missat att svara. Men man kan ju ta kontakt på annat sätt, genom att till exempel ringa eller be någon på expeditionen att söka oss. Men jag är medveten om att jag ibland har varit svår att få tag på och ska göra vad jag kan för att bättra mig.

Hur är läget inför höstterminen?

– Jag känner stor tillförsikt inför höstterminen. De vakanta tjänsterna på lågstadiet är tillsatta med välmeriterade lärare. De nyanställda kommer att välkomnas på bästa sätt, även om jag förstår att det som skrivs i media kan väcka oro hos dem. Vi kommer att bjuda in dem till att träffa eleverna och arbetslagen och se till att de nyanställda med avlämnande lärares hjälp får en god överlämning av eleverna och klasserna. I augusti bjuds även föräldrarna in till skolan. Jag ser fram emot hösten och vårt nya arbetssätt. Vi kommer att följa upp att det verkligen ger eleverna mer studiero. Det blir en nystart.

Dela:
Kategorier: