Rektorsbrev Juni 2019

Till vårdnadshavare och elever i Sofia skola

Läsåret som gått

I skrivande stund är det endast ett par dagar till skolavslutningen. Det är dags att stanna upp och summera ett läsår. Vi vill ge den bästa utbildningen till alla våra elever. Vi går in i sommaren med en bra känsla då vi ser att våra ambitioner, tillsammans med de fina insatser som gjorts under året av lärare/ medarbetare, av eleverna själva, också med stöd av er vårdnadshavare, har infriats och lett fram till mycket goda resultat. Alla har gjort sitt bästa, en stor eloge!

Skolan är mer än sina resultat. Sofia skola är en arbetsplats för tusen personer som dagligdags träffas. Vi vill betona vikten av ett gott bemötande och gott förhållningssätt till varandra. Här har alla ett ansvar att bidra. Det sammanhang man ingår i ska vara tillitsfullt och utvecklande, alla ska kunna gå med lätta steg till skolan. Vi har under året kommit lite närmare varandra, äldre och yngre äter i en gemensam matsal, den organiserade skolgårdsleken har visat att vi kan ha roligt tillsammans trots åldersskillnader. Sofiadagen som exempel, då de äldre eleverna i god anda och vänlig framtoning skapar aktiviteter för de yngre, stärker känslan av samhörighet i en stor skola.

Digitalisering av skolan

Med förändringar i omvärlden står vi inför olika utmaningar. Ändringar har gjorts i läroplanen och vi har påbörjat resan för att möta kraven på digitalisering. Det har varit förseningar i leverans men vad vi vet nu så kommer alla elever tidig höst att få en digital enhet. Den är inget alternativ till ordinarie undervisning utan klokt använd, ett komplement för att ge möjlighet till ökad måluppfyllelse. Vi behöver också utveckla våra kommunikationsverktyg för att kunna ha en bra dialog mellan skola och hem. Med det efterarbete som kommer att ske på skolan här efter läsårsslut så hoppas vi kunna ta Skolplattformen ett steg till vidare, göra den mer ändamålsenlig för att ni lätt ska hitta information om skolan i stort men framförallt om det skolarbete som berör den enskilde eleven så att man kan ha framförhållning och planera sin tid.

Ökad grupptid

Det har visat sig gynnsamt för måluppfyllelsen och vi har skapat utrymme för att kommande läsår behålla den grupptid i matematik och naturorienterande ämnen som vi införde på högstadiet läsår 18/19. Vi kommer även att förstärka musiken genom att det ibland är två lärare i årskurs 8 och 9 och på så sätt ge bättre förutsättningar för kraven att spela instrument.

Ändringar i timplan

Timplanen för grundskolan har förändrats. Eleverna ska nästa år läsa mer matematik och ha mer idrott företrädesvis på högstadiet. Istället har man minskat undervisningstiden i ämnet elevens val. Viss omfördelning av minuter/ ämne mellan stadier har också gjorts. Denna förändring i timplan har i viss utsträckning påverkat hur vi byggt lärartjänsterna inför kommande läsår. Vi har försökt se till att eleverna får behålla så många lärare som möjligt. Det kan finnas andra anledningar men det kommer att ske några lärarbyten på högstadiet på grund av denna timplaneförändring. Om din klass berörs av lärarbyten, se bifogat blad.

Värdegrundsarbete

Skolans trygghetsgrupp kommer här i juni att utbildas i KiVa, ett evidensbaserat program för skolans värdegrunds- och trygghetsarbete utvecklat av Åbo universitet. Läs gärna mer om KiVa på http://www.kivaprogram.net/sweden/ Utifrån denna utbildning kommer trygghetsgruppen att se om och hur vi kan använda oss av programmet för att förstärka det förebyggande och främjande arbetet på Sofia skola.

Matsalen

Skolans matsalsgolv behöver bytas ut. Den största delen av arbetet kommer att ske under sommaren from den 18 juni. Arbetet beräknas vara färdigställt i slutet av september. Vi kommer därför tidig höst att äta lunch i aulan samt i en av idrottssalarna.

En stor del av idrottslektionerna brukar förläggs utomhus under tidig höst. Omklädningsrummen kommer att kunna användas fullt ut. Vid sämre väder kommer vi dock endast att ha en idrottshall samt vår ”lekhall” att tillgå, men jag är trygg med att idrottslärarna ser alternativa lösningar vid sådana tillfällen.

Fler elever

Söktrycket är stort till vår skola och då vi sett att det varit möjligt välkomnar vi en fjärde förskoleklass i höst. Vi kommer även att ta emot fyra klasser i årskurs 7.

Tack!

Till sist vill jag tacka er alla; elever, lärare/ medarbetare, vårdnadshavare, för detta läsår, rikt på elevernas texter, språkliga kunskaper, bildskapande, problemlösningar, tankar och idéer om det hållbara samhället, estetiska uttryck blandat med algoritmer och naturvetenskapliga experiment.

Tack för goda insatser, för gott samarbete.

Jag önskar er en riktigt skön och avkopplande sommarledighet

 

Skolan startar den 19 augusti

Kl 09.00 för

F-6, samling på skolgården

Åk 8 och 9, samling i respektive klassrum

Kl 10.00 för

Åk 7, samling på skolgården

 

Väl mött,

Karin Ekstrand

Rektor

Dela:
Kategorier: