Rektorsbrev till vårdnadshavare åk F-9

Till vårdnadshavare och elever i Sofia skola

 

Skolstart

Jag hoppas ni alla haft en skön och avkopplnade sommar. Nu har vi  startat upp ett nytt läsår. Vi har haft en mycket bra skolstart,  många elever har sagt sig längta tillbaka till skolan och våra nya elever har uttryckt att de funnit sig väl tillrätta. Nu ser vi fram emot och tar till oss strofen som en elev skrev om skolstarten; ”Inte visste jag, men jo…det blir ett bra år i år.  

 

Om skolans resultat och organisation

Vi har några fler elever än tidigare år, närmare 900 elever. Vi har tagit emot fyra förskoleklasser och fyra klasser i årskurs 7. Söktrycket är stort till vår skola och vi tar emot, men inte fler än att vi kan uppfylla vår vision om att vara ”den bästa skolan för alla våra elever”.

Vi har förmånen att ha endast behöriga och legitimerade lärare. Det ger goda förutsättningar för ett lärande av hög kvalitet. Vi ser också att våra insatser gett resultat. Vi har bl a höjt gymnasiebeehörigheten till nationellt program från 84% till 91% och eleverna känner sig trygga på vår skola.

Årskurs F-3 leds av biträdande rektor Ulrika Jillvert Hagman

ulrika.jillvert.hagman@stockholm.se

Årskurs 4-6 leds av biträdande rektor Pernilla Kronestedt

pernilla.kronestedt@stockholm.se

Årskurs 7 samt uppdraget skolans digitalisering leds from den 26/8 av

biträdande rektor Martin Renhorn martin.renhorn@stockholm.se

Årskurs 8-9 leds av Helena Wide helena.wide@stockholm.se

Sofia Distans leds av biträdande rektor Britt Wikudd britt.wikudd@stockholm.se

För administration, kök, vaktmästeri ansvarar vår administrative chef, Sasha Lukic, sasha.lukic@stockholm.se

 

Mål för verksamheten

I vår verksamhetsplan har vi för 2019 tagit fram följande mål:

  • Fler elever ska nå målen i respektive ämne och årskurs. 90 % eller fler, ska i årskurs 9 minst ha betyget E i alla ämnen. Vi ska behålla vårt höga meritvärde.

  • Fler elever ska uppleva arbetsro så att de kan koncentrera sig på sina studier.                                                                                          

  • Eleverna ska veta vad de ska kunna i respektive ämne samt hur de får visa sina kunskaper

  • Vi ska ha en god lärmiljö, fri från kränkningar och trakasserier

Flera av dessa mål har vi nått med råge. Vi ska fortsätta vårt arbete med ökad studiero samt förstärka vår kommunikation så att eleverna upplever att de vet vad de ska kunna.

 

KiVa                                                                                               

Skolan är mer än sina resultat. Sofia skola är en arbetsplats för tusen personer som dagligdags träffas. Vi vill betona vikten av ett gott bemötande och gott förhållningssätt till varandra. Här har alla ett ansvar att bidra. Det sammanhang man ingår i ska vara tillitsfullt och utvecklande, alla ska kunna gå med lätta steg till skolan. Nu tar vi nästa steg och utvecklar vår verksamhet ytterligare med stöd av KiVa, ett ett evidensbaserat program för skolans värdegrunds- och trygghetsarbete utvecklat av Åbo universitet. Skolan kommer under en treårsperiod att förstärka det förebyggande och främjande trygghetsarbetet utifrån detta program. Läs gärna mer om KiVa på http://www.kivaprogram.net/sweden/ Mer information kommer att ges under våra föräldramöten.

 

Digitalisering av skolan

Ändringar har gjorts i läroplanen och vi har påbörjat resan för att möta kraven på digitalisering. Skolplattformen är Stockholms Stads verktyg för dokumentation och kommunikation. Alla veckobrev, rektorsbrev och annan information kommer fortsättningsvis att läggas i Skolplattformen

Alla elever kommer också tidig höst att få en digital enhet. Den är inget alternativ till ordinarie undervisning utan klokt använd, ett komplement för att ge möjlighet till ökad måluppfyllelse.

 

En befarad personuppgiftsincident i skolplattformen

För er kännedom så kommer Sofia skolas elevdokumentation att kunna tas del av via mentorerna, men inte via Skolplattformen förrän systemen i Stockholms Stad uppges tillförlitliga. En befarad personuppgiftsincident har inträffat i Skolplattformen. Modulen ”elevdokumentation” är nedstängd. Modulen kommer att öppnas när rätt åtgärder är vidtagna. Läs mer på https://elevstockholm.sharepoint.com/sites/anvandarstodskolplattformen

 

Matsalen

Följande informtion delgavs er i rektorsbrevet daterat 2019-06-09:

Skolans matsalsgolv behöver bytas ut. Den största delen av arbetet kommer att ske under sommaren from den 18 juni. Arbetet beräknas vara färdigställt i slutet av september. Vi kommer därför tidig höst att äta lunch i aulan samt i en av idrottssalarna.

En stor del av idrottslektionerna brukar förläggs utomhus under tidig höst. Omklädningsrummen kommer att kunna användas fullt ut. Vid sämre väder kommer vi dock endast att ha en idrottshall samt vår ”lekhall” att tillgå, men jag är trygg med att idrottslärarna ser alternativa lösningar vid sådana tillfällen.

Information om matsalsrenoveringen finns också att ta del på Skolplattformen samt Sofia skolas hemsida htps://sofiaskola.stockholm.se, och lades ut samband med skolstart.

Vår fastighetsvärd SISAB har bedömt att renoveringen var nödvändig då man funnit indikationer på fukt under golvplattorna. Arbetet beräknades vara färdigställt i slutet av september, men enligt SISAB (fastighetsvärden) så kommer arbetet att dra ut på tiden och slutföras under oktober månad. Vi har under sommaren haft tid att bygga upp våra två tillfälliga matsalar och ”flödet” fungerar väl tack vare att alla hjälps åt på bästa sätt, såväl personal som elever. Våra duktiga kockar lagar fortfarande vår egen mat och disken tas omhand i vanlig ordning.

 

Vi välkomnar följande nyanställda:

Martin Renhorn, biträdande rektor åk 7, samt ansvar för skolans digitaliseringsprocesser

Emeli Selenius, skolsköterska tel 08 508 40 416

Tom Höjer, lärare SO-ämnen åk 7-9

Richard Zeits, idrottslärare mellanstadiet

Pontus Gotting, lärare SO ämnen årskurs 6

Rekrytering av speciallärare till åk 4-6 pågår. Under tiden vikarierar en av skolans ordinarie speciallärare.

 

Utvecklingssamtal

Utvecklingssamtalen inleds torsdag den 29 augusti och pågår under ca två veckor. Se särskild kallelse från mentorerna.

 

Föräldramöten

Inbjudan till höstens föräldramöten kommer sker via mentorerna. Datum och klockslag kommer även att publiceras i Skolplattformen.

 

Kodlås

Som ett led i skolans säkerhetsarbete finns nu kodlås installerat på våra portar. Ni kommer att få separat information i slutet av vecka 35 om vilken portkod som from vecka 36 kommer att gälla för elever respektive vårdnadshavare.

 

Med önskan om innehållsrikt år och ett fortsatt gott samarbete,

 

Väl mött,

Karin Ekstrand

Rektor

Dela:
Kategorier: